InstruktorJazdy.pl
wybierz województwo
podaj miasto
wybierz kategorie

Regulamin

 

DEFINICJE Usługodawca – właściciel Serwisu

Usługobiorca – osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Administrator Serwisu - właściciel Serwisu oraz zespół osób zarządzający Serwisem od strony technicznej, funkcjonalnej, prawnej oraz pod względem umieszczanej treści.

Baza Danych - miejsce przechowywania danych gromadzonych w Serwisie przez Administratora Serwisu.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika przy rejestracji do niektórych usług, do których świadczenia wypełnienie formularza jest wymagane przez Usługodawcę.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna. Cookie – plik tekstowy, w którym zapisywane są informacje przez serwer Serwisu na dysku twardym komputera z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w pliku cookies serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników Internetu.

Adres IP – indywidualny numer, który z reguły posiada każdy komputer podłączony do jakiejkolwiek sieci komputerowej. Numer IP może być stały dla danego komputera (statyczny) lub może być przydzielany podczas każdego połączenia (dynamiczny) albo może być okresowo zmieniany w czasie przez dostawcę usług internetowych dla Użytkownika, Regulamin – niniejszy Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa: a. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną, b. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną, c. zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną. 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej. 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem. 4.Usługobiorca oświadcza, że umieszczając zdjęcie:

  • posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcie to mogło być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Użytkownika na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
  • wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Serwis oraz Administratora Serwisu (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo, np. tworzenie miniatur);
  • w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora Serwisu, odnośnie naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora Serwisu od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.

5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

II. REJESTRACJA

1. Rozpoczęcie świadczenia Usług następuje z chwilą: a. prawidłowego wypełnienia przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie kierownikbudowy.pl. i założenia konta, lub b. zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z konkretnych usług. 2. Usługobiorca wysyłając formularz rejestracyjny lub przystępując do korzystania z usług po uprzednim zaakceptowaniu Regulaminu oświadcza, że: a. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, c. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, d. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, e. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

III. KONTO

1. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla  Usługobiorcy w ramach Serwisu kierownikbudowy.pl unikalne konto. 2. Usługobiorca podając nazwę konta w ramach serwisu instruktorjazdy.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy. 3. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu instruktorjazdy.pl lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 4. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Usługobiorcę w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. 5. Usługobiorca uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Usługobiorca zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące: a. połączenie z siecią Internet, b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików cookies. 2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Ewentualne zagrożenia związane z korzystaniem z Usług, a także środki techniczne dostępne Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I USŁUGOBIORCÓW

1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu kierownikbudowy.pl, b. wysyłania na adresy elektroniczne Usługobiorców komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług, c. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat, d. zaprzestania świadczenia usług i skasowania konta Użytkownika w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne dostarczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika, e. umożliwienia Usługobiorcom utworzenia konta w serwisie kierownikbudowy.pl przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Usługobiorcę, którego konto zostało usunięte . 3. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie instruktorjazdy.pl w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych w serwisie instruktor jazdy pl i wtórne jej wykorzystywane w całości lub w istotnej części. 5. Usługodawca nie zezwala na kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie, transmitowanie lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek utworów udostępnionych w Serwisie za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie, z zastrzeżeniem punktu 2. niniejszego działu VI. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi lub wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu nowych warunków z 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku usług wcześniej  świadczonych w sposób nieodpłatny Użytkownik dokonuje wyboru dotyczącego dalszego z nich korzystania. W przypadku braku zainteresowania przez Usługobiorcę usługą, która stała się odpłatna Usługodawca zaprzestaje jej świadczenia po upływie  7 dni od poinformowania o odpłatności. Użytkownicy którzy zainteresowani są nabyciem odpłatnej usługi mogą z niej korzystać na warunkach określonych w Załączniku stanowiącym integralna część Regulaminu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności. 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu do tych danych. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług, w przypadku gdy stanowi to konsekwencję braku możliwość skutecznego wykonania usług z winy Usługobiorcy, np. niemożność dostarczenia usługi z powodu przepełnionej skrzynki e-mail Usługobiorcy. Usługobiorca nie jest również odpowiedzialny za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Usługobiorcy naruszającego Regulamin. 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za: a. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Usługobiorców z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa, b. informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Usługobiorców, c. utratę przez Usługobiorcę danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, id.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), d. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.), e. podania przez Usługobiorców nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta, f. nieprzestrzegania przez Usługobiorców warunków Regulaminu. g. „kradzieże kont” dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć z Serwisu przez osoby trzecie.

VIII. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:

  • nazwisko i imiona,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego,
  • inne udostępnione

2. Każdorazowo Usługodawca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Usługobiorcy z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych. 3. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana. 4. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców, przechowywanych przez Usługodawcę przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną. 5. Usługodawca może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w ust. 1, b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał usługobiorca, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 6. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Usługobiorców został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. W przypadku usług polegających na udostępnieniu danych osobowych potencjalnym pracodawcom w ramach bazy CV lub złożenia aplikacji w odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne – administratorem danych osobowych Użytkownika staje się pracodawca, odpowiedzialny za ich zgodne z prawem przetwarzanie. 7. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych. 8. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Usługobiorcę zgody na takie przetwarzanie. 9. Usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej. 10. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy  przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany. 11. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. 12. Dane osobowe przechowywane są przez Serwis instruktor jazdy na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. 13. Dane osobowe Usługobiorców mogą być przekazywane przez Usługodawcę innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Usługodawcy (podmiotom powiązanym kapitałowo) prowadzącym serwisy internetowe.

IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca. 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej), b. przedmiot reklamacji, c. okoliczności uzasadniające reklamację. 4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane. 5. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: admin@instruktorjazdy.pl wpisując w temacie wiadomości: „reklamacja”. 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Usługobiorcę za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

X. ZAWARCIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę. Rozpoczęciem korzystania z usługi w przypadku usług dostępnych po rejestracji lub zalogowaniu jest wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego lub zalogowanie. Dla usług dostępnych bez konieczności zarejestrowania lub logowania rozpoczęciem korzystania z nich jest wejście na stronę. 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu: a. na skutek jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron, b. w przypadku usług odpłatnych - z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa. 3. Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez wyrejestrowanie z Serwisu lub usunięcie swojego konta, co umożliwia zakładka „Ustawienia Konta”. 4. Strony mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku usług odpłatnych świadczonych na podstawie umowy na czas nieokreślony. 5. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usługi bez obowiązku zwrotu całości lub części pozostałej do wykorzystania opłaty w następujących przypadkach: a. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu, b. umieszczania przez Usługobiorcę treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, c. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, d. usunięcia przez Użytkownika konta e-mail, na które przesyłane były usługi, e. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki e-mailowej Usługobiorcy, uniemożliwiającym dalsze świadczenie usług. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Usługobiorcy i usunięcia jego konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z braku wniesienia opłaty lub wskutek naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2012 2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie instruktorjazdy.pl. 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę drogą elektroniczną. 4. W przypadku, o którym mowa w punkcie 2 niniejszego działu,  Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli tego nie zrobi, przyjmuje się, że Usługobiorca zaakceptował zmieniony Regulamin. 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną podlegają prawu polskiemu. 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny. 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Regulamin | Polityka prywatności | Kontakt

Wszystkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie bez zgody autora zabronione. InstruktorJazdy.pl

testy na prawo jazdy egzamin na prawo jazdy